Encrypt

Encrypt a message.

Encrypt [message] with [keyName]:

$ rsa encrypt [keyName] [message]
# or with alias:
$ rsa e [keyName] [message]